top of page

Algemene voorwaarden - Privacy

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

 

1. Algemeen

 

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij ieder gebruik van de website en al haar sub-sites (hierna “Website”), evenals iedere andere dienst aangeboden door SyndicbBureau met maatschappelijke zetel te Leopoldlaan 3, 8430 Middelkerke hierna “SyndicBureau” of “Wij” of “Ons”), met ondernemingsnummer 0738.445.261, eigenaar en beheerder van de Website. 

 

Het begrip “Dienst” zoals in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden gebruikt, verwijst naar het geheel van - bezoek en/of gebruik van - de Website, evenals iedere andere op of via de Website door Ons aangeboden dienst.

 

Door het loutere gebruik van de Dienst, erkent u dat u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder “AGV”) heeft gelezen en aanvaard.

 

Huidige AGV kunnen te allen tijde gewijzigd of herzien worden. De gewijzigde of herziene AGV worden toepasbaar vanaf het moment dat zij op de Website worden gepubliceerd. U kan de meest recente versie van de AGV te allen tijde raadplegen via www.syndicbureau.be.

 

SyndicBureau behoudt zich het recht voor om (een deel van) de Dienst op ieder ogenblik te wijzigen, stop te zetten, tijdelijk of permanent, en dit met of zonder voorafgaande mededeling.

 

 

2. Gebruik van de Dienst

 

U moet 18 jaar of ouder zijn om de Dienst te mogen gebruiken. Minderjarigen die gebruik wensen te maken van de Dienst, moeten begeleid worden door minstens één van hun ouders. SyndicBureau is in geen geval aansprakelijk indien minderjarigen de Dienst gebruiken zonder ouderlijk toezicht.

 

Gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis.

 

Als gebruiker van de Dienst verklaart u de hierna volgende verboden te begrijpen en te aanvaarden:

 

 • Het is niet toegelaten gebruikersnamen, paswoorden, e-mail adressen of andere persoonlijke data van gebruikers te verzamelen en/of gebruiken, voor welk doel dan ook.

 • Het is, behoudens expliciete en voorafgaandelijke schriftelijke toelating, niet toegelaten “metatags” te gebruiken.

 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of ongewenste e-mails.

 • Het is niet toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de Dienst, uitgezonderd mits uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. U mag niet “framen” en geen “framing technieken” gebruiken op gelijk welk onderdeel van de Dienst zonder expliciete schriftelijke toelating daartoe.

 • Het is niet toegelaten om een onderdeel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst te kopiëren, te vermeerderen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toelating.

 • Het is niet toegelaten om spam te uploaden of te posten.

 • Het is niet toegelaten om wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard te uploaden, posten of versturen.

 • Het is niet toegelaten de Dienst te wijzigen, aan te passen of te hacken of de website van een derde te wijzigen om te doen lijken alsof die geassocieerd is met de Dienst aangeboden door SyndicBureau. 

 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel. U mag bij het gebruik van de Dienst geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet uitsluitend deze betreffende het Auteursrecht en het Databankenrecht)  overschrijden.

 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden; enkel privégebruik van de Dienst is toegelaten.

 

Het is wel toegelaten een “hyperlink” te creëren vanop uw eigen website naar de homepage van Onze Website. In het geval u een “deeplink” naar specifieke inhoud op de Website wil creëren, dient u Onze expliciete en voorafgaande toestemming te verkrijgen.

 

U aanvaardt dat SyndicBureau beroep mag doen op diensten van derden en “hostingpartners” om de nodige hardware, software, opslagruimte en het nodige netwerk en aanverwante technologieën te voorzien, noodzakelijk om de Dienst te laten functioneren.

 

Het is mogelijk dat SyndicBureau, terwijl u gebruik maakt van de Dienst, “cookies” verzendt, afkomstig van het domein www.syndicbureau.be. Een cookie is een klein bestand, verzonden door een internetserver naar uw browser, dat zich registreert op de harde schijf van uw computer.

 

Sommige Cookies zijn noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de Dienst (noodzakelijke cookies), voor andere cookies wordt uw akkoord gevraagd via het script op de website.

 

SyndicBureau bewaart in een cookie geen persoonlijke gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren, noch maakt SyndicBureau gebruik van cookies voor opsporingsdoeleinden.

 

 

Links naar andere websites

 

De Website kan hyperlinks bevatten naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. SyndicBureau heeft geen controle over de inhoud of andere karakteristieken van die websites of webpagina’s en kan niet verantwoordelijk/aansprakelijk worden gehouden voor de kwaliteit, noch voor de juistheid van de inhoud of andere karakteristieken van die websites. De beheerders van die websites zijn als enige verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving en reglementeringen die betrekking hebben op de producten en/of diensten die zij aanbieden op of via hun website, waaronder maar niet uitsluitend de reglementering betreffende de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

 

 

Betrouwbaarheid van de informatie op de Website

 

Hoewel er gestreefd wordt naar betrouwbaarheid, actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid bij de informatie en andere inhoud die u kan terugvinden op of via de Dienst, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of ander schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en andere inhoud van de Dienst. Hetzelfde geldt met betrekking tot van of via de Dienst gedownloade bestanden.

 

In het bijzonder doen wij al het mogelijke om de vastgoedadvertenties op onze Website regelmatig bij te werken. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van de advertentie of ingeval het vastgoed niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt.

 

De advertentie vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, contact met ons op te nemen om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date zijn. De informatie op onze Website is altijd van voorlopige aard en moet altijd door ons worden bevestigd, in het bijzonder maar niet uitsluitend wat de vraagprijs betreft.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

Sommige functionaliteiten van onze Dienst kunnen onderworpen zijn aan de voorafgaande opgave van bepaalde persoonsgegevens; dit teneinde een vlot contact te kunnen garanderen en/of u de correcte informatie te kunnen bezorgen.

 

De gebruiker die de persoonsgegevens meedeelt, garandeert Ons dat deze correct zijn.

 

 

SyndicBureau is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die hier worden omschreven en toegelicht. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van onze prestaties als syndicus.

 

 

 

 

 

Welke gegevens verwerken we over u ?

 

Categorieën van persoonsgegevens:  

 

Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, …

 

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken volgende manieren om uw persoonsgegevens te verkrijgen:

Opvraging in het kader van toepasselijke wetgeving via mail, brief of andere drager.

 

 

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

Doeleinden:

Uitvoering van onze taken als syndicus.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wettelijke opdracht, gerechtvaardigd belang, contractuele overeenkomst,…

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

In functie van de wettelijke verplichtingen en de mogelijkheden tot het nakomen van onze wettelijke/contractuele opdracht(en).

 

 

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Nee, tenzij wettelijk verplicht of op uw vraag.

 

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen of gerechtvaardigd belang, kan u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kan de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kan daarvoor contact opnemen met info@syndicbureau.be

We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft. U kan ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kan u ook contact opnemen met info@syndicburea.be. Daarnaast kan u altijd ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

 

3. Intellectuele eigendomsrechten

 

De teksten, tekeningen, foto’s, video’s, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de Dienst zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren SyndicBureau of derden toe.

 

Alle gegevensverzamelingen van de Dienst vallen onder de wettelijke bescherming aangaande databanken, dit zowel wat betreft de structuur als de inhoud.

 

SyndicBureau verleent iedere gebruiker van de Dienst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op ieder ogenblik herroepbare licentie om de Website op één computer te openen, de inhoud van de Dienst weer te geven en indien noodzakelijk te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen.

 

Reproductie van de inhoud is enkel toegelaten onder volgende voorwaarden: de gebruiker mag één kopij van de inhoud van de Dienst afdrukken uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij daarbij de inhoud op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteursrecht en oorsprong van de Website behoudt.

 

Met uitzondering van het bovenstaande, is het zonder voorafgaand schriftelijk akkoord verboden om de op of via de Dienst aangeboden informatie en inhoud op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

SyndicBureau, haar logo, iconen en handelbenamingen vallen onder de wetgeving met betrekking tot naamsbescherming. Zij kunnen niet worden gebruikt in samenhang met enig ander product of dienst op een wijze die mogelijk verwarring kan stichten of op enige wijze SyndicBureau in diskrediet kan brengen of anderszins benadelen. 

 

 

Aangifte van inbreuk op intellectuele eigendom 

 

SyndicBureau beoogt te allen tijde het respect voor intellectuele eigendomsrechten. Houders van deze rechten kunnen te allen tijde SyndicBureau inlichten indien zijn van oordeel zijn dat SyndicBureau zelf of een gebruiker van de Dienst van SyndicBureau zijn of haar recht(en) miskent. Deze meldingen dienen ons via e-mail verstuurd te worden op volgend adres: info@syndicbureau.be.  

 

Gelieve hierbij duidelijk de inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten en de URL van de gegeven(s) op de Website die geschonden werd(en) of inbreukmakend is/zijn te vermelden, alsook voldoende gegevens na te laten die ons in staat stellen u te contacteren (adres, e-mailadres, telefoonnummer). 

 

 

4. Beperking van aansprakelijkheid

 

U aanvaardt en verklaart dat SyndicBureau niet aansprakelijk kan en zal gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of occasionele schade, inclusief maar niet uitsluitend, te vergoeden schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens- of ander onlichamelijke verliezen, ingevolge:

 

 • Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische dienstverlening of informatie verkregen via de Dienst;

 • Virussen die, ondanks de voorzorgsmaatregelen, voorkomen op de Website;

 • Een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of aangestelden van SyndicBureau, behoudens eventuele deontologische aansprakelijkheid bij inbreuk op de plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

 • Frauduleuze vervalsing van gegevens door derden, ingevolge niet toegelaten binnendringen van de Website;

 • Verklaringen of gedragingen van een derde op de Website;

 • De onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken;

 • Niet toegelaten toegang tot of wijziging van uw transmissie of gegevens;

 

 

 

 

 

5. Andere voorwaarden

 

Indien SyndicBureau enig recht of een bepaling (voortvloeiend) uit deze AGV niet uitoefent, betekent dit in geen geval dat SyndicBureau  afstand doet van dat recht of die bepaling.

 

Ingeval één of meerdere aspecten van deze AGV, geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar (lijken), raakt dit niet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 

In het geval van een conflict tussen deze AGV en mogelijke bijzondere voorwaarden van toepassing op bepaalde diensten geleverd door SyndicBureau, al dan niet via de Dienst, dan zullen die bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

 

De huidige AGV worden beheerst door Belgisch recht.

 

Partijen komen overeen dat, in het geval van een betwisting met betrekking tot de Dienst (inclusief de huidige AGV), enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen het vastgoedkantoor gelegen is bevoegd zijn. 

bottom of page